Algemene voorwaarden

 1. 1DEFENITIES
  Grib Coaching en Meer: Grib Coaching en Meer ingeschreven bij het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 76818942
  Klant: de rechtspersoon of de natuurlijke persoon die – al dan niet rechtstreeks – met Grib Coaching en Meer een overeenkomst aangaat waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, waaronder tevens maar niet uitsluitend wordt verstaan een abonnee, deelnemer, adverteerder en/of sponsor en de persoon die een (online) product of dienst van Grib Coaching en Meer ontvangt.
  Algemene Voorwaarden: de hierna genoemde bepalingen die van toepassing zijn op iedere rechtsverhouding die direct of indirect tussen Grib Coaching en Meer en een klant tot stand komt met betrekking tot de onderwerpen die geregeld zijn in deze voorwaarden.
  Overeenkomst: een mondelinge of schriftelijke overeenkomst tussen Grib Coaching en Meer en de klant die is gericht op de levering van producten of het verrichten van diensten door Grib Coaching en Meer ten behoeve van de klant en tegen betaling van een daarvoor afgesproken vergoeding door de Klant.
  Dienst: de werkzaamheden die Grib Coaching en Meer op grond van een daartoe gesloten overeenkomst uitvoert in opdracht of ten behoeve van de klant.
  Coaching/Advies: het koppelen van door de klant ingestuurde vragen aan Grib Coaching en Meer die de vraag beantwoord en eventueel verdere dienstverlening aanbiedt.
  Partner: een externe partij die in het kader van coaching/advies vragen beantwoordt op een specifiek vakgebied.
 2. ALGEMEEN DEEL
  2. Algemene bepalingen
  2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten van Grib Coaching en Meer met betrekking tot de door Grib Coaching en Meer aan de klant te leveren diensten en/of producten. Deze algemene voorwaarden zijn te raadplegen op de website van Grib Coaching en Meer en worden tevens op verzoek toegezonden. De toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden wordt door de klant aanvaard door het aangaan van een overeenkomst en/of het gebruikmaken van de diensten en/of producten van Grib Coaching en Meer.
  2.2 Door met Grib Coaching en Meer een overeenkomst aan te gaan, doet de klant afstand van eventueel door de klant gehanteerde algemene voorwaarden, hoe ook genaamd, zodat op alle overeenkomsten met klanten uitsluitend de door Grib Coaching en Meer gehanteerde algemene voorwaarden toepasselijk zijn.
  2.3 De klant garandeert en staat ervoor in dat op datum van ondertekening van enige overeenkomst met Grib Coaching en Meer, de ondertekenaars bevoegd waren de betreffende klant te vertegenwoordigen en de rechten en verplichtingen uit de overeenkomst aan te gaan.
  2.4 Overeenkomsten die mondeling zijn gesloten, worden door Grib Coaching en Meer altijd schriftelijk of per e-mail bevestigd. De bepalingen in de schriftelijke overeenkomst zijn leidend. Indien en voor zover Grib Coaching en Meer in de overeenkomst uitdrukkelijk schriftelijk afwijkt van deze algemene voorwaarden, heeft deze afwijking slechts betrekking op die specifieke tussen partijen gesloten overeenkomst en niet tevens op eventuele toekomstige overeenkomsten.
  2.5 Indien een overeenkomst tot dienstverlening is aangegaan met het oog op uitvoering door een bepaalde persoon, zal Grib Coaching en Meer steeds gerechtigd zijn deze persoon te vervangen door een of meer andere personen met dezelfde kwalificaties.
  2.6 Grib Coaching en Meer behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze algemene voorwaarden en de privacyverklaring. Raadpleeg daarom regelmatig de algemene voorwaarden en het privacybeleid van Grib Coaching en Meer.
  2.7 De nietigheid van enige bepaling van deze algemene voorwaarden tast de geldigheid van de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden niet aan.
  2.8 Op deze algemene voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen zullen in eerste instantie bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Breda.
 3. OFFERTES & AANBIEDINGEN                                                                                                                                                                                                    3.1 Offertes en aanbiedingen van Grib Coaching en Meer zijn geheel vrijblijvend, tenzij bij de offerte en/of aanbieding uitdrukkelijk schriftelijk anders is bepaald.
  3.2 Indien een vrijblijvende offerte of aanbieding door de klant wordt aanvaard, is Grib Coaching en Meer gerechtigd dit aanbod binnen 30 werkdagen na kennisneming van de aanvaarding te herroepen, tenzij anders aangegeven.
  3.3 Offertes en aanbiedingen zijn geldig gedurende 30 werkdagen, tenzij anders aangegeven.
  3.4 De overeenkomst tussen Grib Coaching en Meer en de klant komt tot stand door het plaatsen van een schriftelijke of mondelinge bestelling en/of opdracht bij en aanvaarding daarvan door Grib Coaching en Meer. De inhoud van folders, brochures, prijslijsten en aanbiedingen is onder voorbehoud en bindt Grib Coaching en Meer niet.
 4. INTELLECTUEEL EIGENDOMSRECHT
  4.1 De volledige intellectuele eigendomsrechT en soortgelijke rechten, waaronder auteursrechten, merkenrechten, modelrechten of in opdracht van Grib Coaching en Meer vervaardigde creaties berusten bij Grib Coaching en Meer.                                                                                                 4.2 Door Grib Coaching en Meer uitgegeven producten, door en/of in opdracht van Grib Coaching en Meer ontwikkelde studiematerialen, concepten, aanbiedingen, adviezen, voorstellen, (coachings)sessies alsmede door Grib Coaching en Meer gehanteerde (delen van) programmatuur en/of haar website, namen en/of logo’s (hierna: de werken), berusten bij Grib Coaching en Meer.
  4.3 Het is de klant niet toegestaan de hiervoor genoemde werken van Grib Coaching en Meer zonder uitdrukkelijke, voorafgaande, schriftelijke toestemming van Grib Coaching en Meer te (laten) verveelvoudigen, distribueren en/of openbaar te (laten) maken, op welke wijze en in welke vorm dan ook. Tevens is het de klant niet toegestaan enige aanduiding omtrent de in het voorgaande lid 4.1 en 4.2 bedoelde rechten in of op de aan de klant in het kader van de overeenkomst geleverde of ter beschikking gestelde producten, documentatie of gegevensdragers en/of andere werken, te (doen) wijzigen of te (doen) verwijderen.
  4.4 Niets in deze algemene voorwaarden of de overeenkomst strekt tot gehele of gedeeltelijke overdracht aan de klant van de rechten als bedoeld in het eerste lid van deze bepaling, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
  4.5 De klant is verplicht Grib Coaching en Meer onmiddellijk schriftelijk te berichten, indien de klant merkt dat derden inbreuk maken op de in deze bepaling bedoelde rechten van intellectueel eigendom.
 5. PRIJZEN, TARIEVEN EN BETALINGSVOORWAARDEN
  5.1 Alle door Grib Coaching en Meer gehanteerde prijzen zijn exclusief btw, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Grib Coaching en Meer is gerechtigd elke wijziging van het btw-tarief aan de klant door te berekenen.
  5.2 Grib Coaching en Meer is te allen tijde gerechtigd de overeengekomen tarieven en/of prijzen te wijzigen.                                                               

5.3 Tenzij schriftelijk anders vermeld, zijn de door Grib Coaching en Meer opgegeven prijzen exclusief verblijfkosten, drukwerkkosten, kosten voor noodzakelijk ondersteuningsmateriaal en andere opdrachtgebonden kosten. Deze genoemde kosten kunnen afzonderlijk door Grib Coaching en Meer in rekening worden gebracht.                                                                                                                          5.4 In de offerte wordt, afhankelijk van het project, door Grib Coaching en Meer danwel een vaste prijs opgegeven, danwel een opgave van het geschatte aantal uren en het uur en/of dagdeeltarief, alsmede de te maken kosten. Een aldus geschat aantal uren is gebaseerd op een globale verwachting ten aanzien van de aan het project te besteden tijd. Grib Coaching en Meer behoudt zich het recht voor de overeengekomen prijs te verhogen, tot aan de dag waarop de levering moet plaatsvinden, ingeval van stijging van de kosten van door haar ingeschakelde derden, indien de kosten van ingeschakelde derden en eventueel ingehuurde producten of locaties stijgen.
5.5 Betaling moet zonder enige aftrek of verrekening geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum door de klant voldaan zijn,  zijn de verschuldigde bedragen niet uiterlijk op de vervaldag betaald, dan Grib Coaching en Meer gerechtigd alle ten behoeve van de klant te verrichten werkzaamheden met onmiddellijke ingang op te schorten, zonder dat Grib Coaching en Meer daarvoor op enige wijze jegens de klant schadeplichtig kan worden gehouden.
5.6 Indien de klant de verschuldigde bedragen niet uiterlijk op de vervaldag heeft betaald, dan zal hij in gebreke worden gesteld door Grib Coaching en Meer en zal hij nogmaals in de gelegenheid worden gesteld om de factuur binnen 7 dagen na de vervaldag te voldoen. In zulks geval is Grib Coaching en Meer gerechtigd om de overeenkomst onmiddellijk te ontbinden, zonder enige aansprakelijkheid jegens klant. Klant is dan aansprakelijk voor de door Grib Coaching en Meer geleden schade.

 1. PRIVACYBELEID
  Grib Coaching en Meer respecteert de privacy van alle gebruikers van haar producten en diensten conform de wettelijke bepalingen en draagt er zorg voor dat de verschafte persoonlijke informatie zorgvuldig en vertrouwelijk en in overeenstemming met het privacybeleid zoals neergelegd in haar privacyverklaring, die via https://gribling.nl/gribcoaching/privacybeleid/
 2. AANSPRAKELIJKHEID
  7.1 Hoewel Grib Coaching en Meer aan de totstandkoming van alle content, zowel in print als op de website en aan het verrichten van alle overige diensten de uiterste zorg besteedt, aanvaardt Grib Coaching en Meer geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten en onvolkomenheden van of door Grib Coaching en Meer of door haar ingeschakelde auteur(s), redacteur(en) en/of andere derden, noch voor enige vorm van schade, direct of indirect, geleden door of in verband met de uitvoering van de overeenkomst of als gevolg van enig verzuim van Grib Coaching en Meer in de nakoming van haar verplichtingen onder de overeenkomst, tenzij de schade te wijten is aan opzet of grove schuld aan de zijde van Grib Coaching en Meer.
  7.2 Indien en voor zover Grib Coaching en Meer onverminderd het voorgaande aansprakelijk mocht zijn jegens de klant, dan is deze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot directe schade, en maximaal tot het bedrag van de factuurwaarde van de onderliggende overeenkomst, of, indien dit bedrag hoger is dan het ingevolge de aansprakelijkheidsverzekering van Grib Coaching en Meer uit te keren bedrag, tot aan dat verzekerde bedrag.                                                                                                                              7.3 Grib Coaching en Meer is nimmer aansprakelijk jegens klant indien de ontstane schade het gevolg is van een doen of nalaten c.q. onvoorzichtigheid van de klant of indien de klant niet de instructies van Grib Coaching en Meer volgt.
 3. 8BEEINDIGING EN ONTBINDING 
  1 Grib Coaching en Meer is gerechtigd om zonder nadere ingebrekestelling de overeenkomst met de klant per onmiddellijk geheel of gedeeltelijk (buitengerechtelijk), schriftelijk te ontbinden of op te zeggen, zonder tot enige vergoeding gehouden te zijn en onverminderd haar recht op schadevergoeding, indien:
  a. de klant niet heeft voldaan aan enige verplichting voortvloeiende uit de overeenkomst of deze algemene voorwaarden en, behoudens in gevallen waarin van rechtswege verzuim optreedt, deze verplichtingen, na daarop door Grib Coaching en Meer schriftelijk te zijn gewezen, niet binnen een redelijke termijn alsnog behoorlijk nakomt;
  b. het faillissement van de klant is aangevraagd of de klant in staat van faillissement is verklaard;
  8.2 In geval van beëindiging van de overeenkomst om welke reden dan ook, zijn alle door de klant verschuldigde betalingen op grond van die overeenkomst onmiddellijk en in hun geheel opeisbaar.
  8.3 Ook indien de overeenkomst een duurovereenkomst is, is Grib Coaching en Meer te allen tijde gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk schriftelijk op te zeggen, waarbij een opzegtermijn van één maand in acht wordt genomen en door partijen als redelijk wordt beschouwd. De klant heeft in voorkomend geval geen recht op enige schadevergoeding of voorzetting van de relatie.
 4. ONLINE PRODUCTEN                                                                                        9.1 Account
  a. Alvorens gebruik te kunnen maken van online diensten en producten die door Grib Coaching en Meer worden aangeboden, dient de klant door middel van registratie op de website een account aan te maken om toegang te krijgen tot bijvoorbeeld de online academy van Grib Coaching en Meer. Grib Coaching en Meer kan naar eigen inzicht bepalen of een online account kan worden aangemaakt, daaraan aanvullende eisen stellen of deze blokkeren.
  b. Het online account staat op naam van de unieke klant en is uitsluitend bestemd voor persoonlijk gebruik. De gebruiker is niet gerechtigd anderen gebruik te laten maken van het account. De logingegevens zijn strikt persoonlijk en mogen niet met andere personen worden gedeeld of aan andere personen worden verkocht. Bij misbruik heeft Grib Coaching en Meer het recht het account te blokkeren zonder teruggaaf van het overeengekomen bedrag.
  c. Aan het gebruik van de diverse onderdelen van het online producten, diensten of abonnementen kunnen door Grib Coaching en Meer specifieke voorwaarden verbonden zijn. Als dit het geval is, worden deze apart genoemd in deze algemene voorwaarden of in de betreffende overeenkomst.                                                                                                                 
 5. GESCHILLENBESLECHTING
  1. Op iedere overeenkomst tussen Grib Coaching en Meer en de klant is Nederlands recht van toepassing;
  2. Geschillen voortvloeiende uit overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn zullen worden onderworpen aan de bevoegde rechter van het arrondissement waarbinnen Grib Coaching en Meer gevestigd is.

Hits: 65